Đả thông kinh lạc toàn thân

780.000 

Đả thông kinh lạc để thống nhất cơ thể, nuôi dưỡng toàn thân và giúp đáp ứng lại các kích thích bên trong và bên ngoài.

Thời gian: 60p.

Danh mục: